PUBLICATIONS
1974.2 Milka Ivic "Trends in Linguistics" (Gengogaku no Nagare)(Misuzu Shobo)(Japanese Translation with HAYATA Teruhiro)
1978.5 (Edit)Dialect Atlas of Chichibu Area(Chichibu Chiho Hogen Chizu) (Tokyo University of Foreign Studies)pp.1-199.
1980.2 Atlas of New Dialect in Mogami Area(Mogami Chiho Shinhogen Zushu)(Report for Ministry of Education)(with NAGASE Jiro and SAWAKI Motoei)
1983.3 A Socio-linguistic Study of"New Dialect"and"Language Deterioration"; Tokyo Metropolitan Area Yamagata Hokkaido(《Shinhogen》to《Kotoba no Midare》ni kansuru Shakaigengogakuteku Kenkyu)(Report for Ministry of Education)
1984.9 Neologism in Japanese: Materials: An explanation of The data atlas for new Japanese (Atarashii Nihongo --- Shiryo Zushu)
(Report for Ministry of Education, with OGINO Tsunao)
1985.2 The Changing Japanese Language ---Distribution and Change of New Dialect Forms--- (Atarashii Nihongo --- Shinhogen no Bunpu to Henka---)(Meiji Shoin) pp.1-311.
1985.3a Age-Area Distribution of the Kanto and Tohoku Dialects (SF glottogram) (Kanto- Tohoku Hogen no Chiriteki Nenreiteki Bunpu(SF Gurottoguramu))(Tokyo University of Foreign Studies)
1985.3b Diffusion Process of New Words(Atarashii Kotoba no Denpakatei---Tokyo Chugaku Shinri Chosa---)(Report for Ministry of Education, with OGINO Tsunao)
1985.4 The Joy of Linguistics (Za Gengogaku)(Taishukan)(with a penname of Leonald Linguist)
1986.3 Quantitative Sociolinguistic Study of Usage Changes of Honorifics
(Keigo Yoho Henka ni kansuru Keiryo Shakaigengogakuteki Kenkyu)(Report for Ministry of Education)
1987.2 Junior Linguistics (Junia Gengogaku)(with a penname of Oji no Kitsune) (Private Edition) pp.1-44.
1988.2 Linguistic Atlas of Tokyo and Kanagawa(Tokyo Kanagawa Gengo Chizu)
(Private Edition)
1988.9 Memorandum of Dialect(Hogen Zakkicho)(Private Edition) pp.1-52.
1989.3 Phonological and Acoustic Analysis of Geographical / Generational
Differences of Japanese Sounds (Nihongo Onsei no Chiikisa Sedaisa no Oninronteki Onkyogakuteki Bunseki)(Report for Ministry of Education)
1989.5 Report on Multilingualism in Japan (Nihon no Tagengoshiyo ni tsuiteno Jittaichosa)(Tokyo University of Foreign Studies)
1989.7 Dialect Dictionary of Saitama Prefecture (Saitamaken Hogen Jiten)
(Edit. with TESHIMA Makoto) (Ohu) pp.1-385.
1989.10 New Landscape of Language Use (Honorifics and Dialect)(Kotobazukai Shinhukui(Keigo to Hogen))(Akiyama Shoten)pp.1-285.
1990.3 A Glossary of Hawaiian Japanese (First Edition)(Private Edition)
1991.2 Dialect Graffiti (Hogen Gurafiti)(Private Edition) pp.1-24 .
1991.3a A Glossary of Hawaiian Japanese (Second Edition) (Private Edition)
1991.3b Age-Area Distribution of Dialects along the Tokaido Line (Q glottogram) (Tokaido Ensen Hogen no Chiikisa Nenreisa(Q Gurottoguramu))(Tokyo University of Foreign Studies)
1992.6 Dialectal Mental Map of English (Eigo no Hogen Mentarumappu---Hogen Kukakuishiki no Tahenryo Kaiseki---)(Tokyo University of Foreign Studies)
1994.3 New Dialect and S-sound in Shonai District (Shonai no Sa-gyo on to Shinhogen---Shonai yon Koko Anketo Chosa Hokoku---)(Report for Ministry of Education)
1994.4 New Horizon of Dialectology(Hogengaku no Shinchihei)(Meiji Shoin)6+303ps.
1994.6-2001.2 Readings in Dialects of Japan Archipelago 35 volumes (Nihon Retto Hogen Sosho 1-35)(Yumani Shobo)(Coedit with KOBAYASHI Takashi, ONISHI Takuichiro and SHINOZAKI Koichi)
1995.1 Sociolinguistic Basis of Japanese Language Instruction (Nihongo kyoiku ni okeru Shakaigengogakuteki Kiban)(Report for Ministry of Education)
1996.3 Japanese Language Marketplace (Nihongo Ichiba)(Private Edition)
pp.1-20.
1997.3 Atlas of Social Dialectology --- Linguistic Survey of Japanese Junior High Schools (1993-1996) (Shakai Hogengaku Shiryo Zushu(---Zenkoku Chugakko Gengo Shiyo Chosa(1993-1996)---))(Tokyo University of Foreign Studies)
1998.1 Japanese Language Watching(Nihongo Uotchingu)(Iwanami Shoten)
pp.1-209.
1998.4 Dialectal and Historical Background of the Irregular Verbs of the Present-day Japanese (Gendaigo Hukisoku Doshi no Hogenteki Kokugoshiteki Haikei no Kenkyu)(Report for Ministry of Education)
1998.10 Sibata Takesi : Sociolinguistics in Japanese Contexts (Mouton de Gruyter)(edited with Tetsuya KUNIHIRO and Daniel LONG) pp.xvi+489.
1999.5 Honorifics Should Not Be Scared (Keigo wa Kowaku nai---Saishin Yorei to Kisoshisiki---)(Kodansha) pp.1-212.
2000.2 Transitions of the Tohoku Dialect: Contributions of the Shonai Dialect for Historical Linguistics(Tohoku Hogen no Hensen---Shonai Hogen Rekishigengogakuteki Koken---)(Akiyama Shoten) pp.1-612
2000.10 The Price of the Japanese Language(Nihongo no Nedan)(Taishukan)
pp.1-222.
2001.2 Quantitative Dialect Classification(Keiryoteki Hogenkukaku)(Meiji Shoin) pp.1-612.
2001.8 Can Japanese Language Survive? ---from the Standpoint of Econolinguistics--- (Nihongo wa Ikinokoreru ka---Keizaigengogaku no Shiten kara) (PHP) pp.1-208.
2002.6 Dictionary of New Japanese(Jiten Atarashii Nihongo)(with YARIMIZU Kanetaka)(Toyo Shorin) pp.1-367